مجید نعیمی   
   معاون آمار و اطلاعات

 

۱۳۹۸/۰۳/۰۸

انجمن آمار ایران