تاریخ تهیه گزارش  از : // تا : //      
 
وضعیت تکمیل پرسشنامه
 
تکمیل نشده
وضعیت ارسال پرسشنامه
مسئول گروه تعداد کل تعداد تکمیل شده جمع پاسخگو مطلع وجود ندارد پاسخگو همکاری نمی کند سایر ارسال شده به استان برگشت شده توسط بازبین برگشت شده به شهرستان نهایی شده توسط بازبین تحویل شده به داده آمایی